Хуулийн сурталчилгаа

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 50, 52-р зүйл

2023-05-25
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 50 дугаар зүйл.Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагчийн үүрэг 53 дугаар зүйл. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний чиг үүрэг

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 46, 47-р зүйл

2023-05-25
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 46 дугаар зүйл.Захиалагчийн эрх, үүрэг 47 дугаар зүйл.Үнэлгээний хороо

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 35, 36-р зүйл

2023-05-24
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 35 дугаар зүйл.Зөвлөх сонгох 36 дугаар зүйл.Зөвлөх сонгох нийтлэг журам  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 34-р зүйл

2023-05-24
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 34 дүгээр зүйл.Гэрээ шууд байгуулах арга

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 30, 31, 32, 33-р зүйл

2023-05-24
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 30 дугаар зүйл.Бүх тендерээс татгалзах 31 дүгээр зүйл.Тендер шалгаруулалтын онцгой журам хэрэглэх 32 дугаар зүйл.Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 33 дугаар зүйл.Харьцуулалтын арга  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 29-р зүйл

2023-05-24
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 29 дүгээр зүйл.Гэрээ байгуулах эрх олгох

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 24 25 27-р зүйл

2023-05-23
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 24 дүгээр зүйл.Тендер ирүүлэх болон хүчинтэй байх хугацаа 25 дугаар зүйл.Тендер ирүүлэх 27 дугаар зүйл.Тендерийг хянан үзэх  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 20,21зүйл

2023-05-23
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 20 дугаар зүйл.Тендерийн баталгаа 21 дүгээр зүйл.Тендерийн урилгыг нийтэд зарлан мэдээлэх

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 17,18,19 зүйл

2023-05-23
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 17 дугаар зүйл.Нээлттэй тендер шалгаруулалт 18 дугаар зүйл.Хоёр үе шаттай нээлттэй тендер шалгаруулалт явуулах 19 дүгээр зүйл.Тендерийн баримт бичиг бэлтгэх  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78, 80, 81 р зүйл

2023-05-22
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль:  78 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийн талаархи Засаг даргын бүрэн эрх 80 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах журам 81 дүгээр зүйл. Орон нутгийн өмчийг хувьчлах

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 74,75,76,77 р зүйл

2023-05-19
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль:  74 дүгээр зүйл. Орон нутгийн өмчийн зүйлсийн тухай ойлголт 75 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах 76 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийг өмчлөх эрх дуусгавар болох 77 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийн талаархи иргэдийн Төлөөлөгчдийн...

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 13,14-р зүйл

2023-05-16
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль:  13 дугаар зүйл. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн ойлголт, ангилал 14 дүгээр зүйл. Төрийн байгууллага, албан газрын эд хөрөнгийн эрх