Хуулийн сурталчилгаа

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 4,6-р зүйл

2022-12-01
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль: 4 дүгээр зүйл.Захиалагч   6 дугаар зүйл.Худалдан авах ажиллагааны зарчим  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 3-р зүйл

2022-12-01
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 1-р зүйл

2022-12-01
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль:  1-р зүйл Хуулийн зорилт 

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 1-р зүйл

2022-09-24
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль:  1-р зүйл: Хуулийн зорилт, 

Авлигын эсрэг хуулийн 1-р зүйл, 3-р зүйл

2022-09-24
Авлигын эсрэг хуулийн 1-р зүйл: Хуулийн зорилт, 3-р зүйл: Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт, 

Авлигын эсрэг хуулийн 4-р зүйл, 7-р зүйл

2022-09-24
Авлигын эсрэг хуулийн 4-р зүйл: Хуулийн үйчлэлд хамаарах этгээд, 7-р зүйл: Хориглох зүйл, 

Авлигын эсрэг хуулийн 8-р зүйл, 33-р зүйл

2022-09-24
Авлигын эсрэг хуулийн 8-р зүйл: Авлигын тухай мэдэгдэх, 33-р зүйл: Авлигын эсрэг хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага, 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 1-р зүйл, 3-р зүйл

2022-09-24
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 1-р зүйл:  Хуулийн зорилго, 3-р зүйл: Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд, 

Зөрчлийн тухай хуулийн 1.1-р зүйл, 1.2-р зүйл, 1.3-р зүйл

2022-09-24
Зөрчлийн тухай хуулийн 1.1 дүгээр зүйл: Хуулийн зорилго, 1,2 дугаар зүйл: Хууль ёсны зарчим, 1,3 Шударга ёсны зарчим 

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3,12-р зүйл

2022-09-24
Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3-р зүйл: Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил,  12-р зүйл: Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хамрах хүрээ 

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 51-р зүйл

2022-09-21
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 51-р зүйл

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 52-р зүйл

2022-09-21
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 52-р зүйл